Site icon BIT – MAN

סיפור על יתוש שהחליט "לעקוץ" חברת ביטוח

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

מאת: איתי חיון

באחד מפסקי הדין המרתקים שהגיעו לפתחו של בית המשפט, מתוארת סיטואציה שבה התובעים, הינם הוריו של המבוטח המנוח, אשר מת עקב עקיצת יתוש בזמן שהיה בטיול באי "קו – פנגן" בתאילנד ואילו הנתבעת, הינה חברת ביטוח אשר ביטחה את המנוח, בין היתר גם לגבי מוות כתוצאה מתאונה. 

ביסוד הסכסוך בין הצדדים עומדת טענתם של הורי המבוטח המנוח כי מותו נגרם כתוצאה מעקיצה של יתוש אלים, עקיצה שהביאה עליו מחלה הידועה בשם "קדחת דנגי". לטענתם, אירוע זה עונה על ההגדרה של "תאונה" כמשמעותה בפוליסה ולכן הוא האירוע שגרם למוות ומכיוון שכך – הם זכאים לתגמולי הביטוח

מנגד, טוענת חברת הביטוח, כי המוות כלל לא נגרם מהסיבה הזאת, אלא הוא תוצאה של מחלת "סכרת הנעורים" שהמנוח לקה בה, מחלה שדבר קיומה היה גלוי וידוע לה והוצהר מראש. 

לאחר שהכריע בית המשפט כי סיבת המוות היא תוצאה של "קדחת דנגי" ולא סכרת נעורים, עיקר הדיון נסב סביב השאלה הבאה:

האם מוות שנגרם כתוצאה מעקיצת יתוש הוא אירוע תאונתי אשר מכוסה בפוליסה ?

תאונה הוגדרה בפוליסת הביטוח כ:

"תאונה: אירוע מקרי, פתאומי, במשך תקופת הביטוח אשר בגינו נגרם למבוטח היזק גופני בלתי צפוי על ידי גורם חיצוני אלים וגלוי לעין והמהווה את הסיבה היחידה, הבלעדית, הישירה והמיידית למותו או לנכותו של המבוטח"

השופט קבע כי עקיצת יתוש כשלעצמה אכן מהווה אירוע תאונתי מאחר ומדובר באירוע מקרי, פתאומי, חיצוני, אלים וגלוי לעין, אשר הסב נזק.

לדעת השופט אין כל הבדל ברמה העקרונית בין מי שניזוק מעקיצה שכזו לבין מי שננשך ע"י חיית בר, או הוכש ע"י נחש או נעקץ ע"י עקרב. "שאלת גודלו ומידתו של הגורם המזיק אין לה כל משמעות בין אם הפגיעה נעשתה על ידי חיה גדולה או חרק קטן. "

בנוסף קבע השופט כי בהחלט יתכן שמבוטח יפגע בתאונה וכתוצאה ישירה ומיידית מהפגיעה האמורה תחול הידרדרות כוללת במערכות גוף אלה או אחרות.

"כך למשל יכול אדם להיפגע פגיעה אורטופדית קשה ביותר בתאונה וימות לבסוף, בסמוך לפגיעה, כתוצאה מכישלון מערכות אחרות של הגוף להתמודד עם המצוקה או המאמץ או הקושי שגרמה פגיעה זו. לא ניתן, לדעתי, לומר כי אדם שליבו, למשל, כשל במהלך הטיפולים שהביאה עליו התאונה, הינו בבחינת מי שנפטר שלא כתוצאה ישירה מן התאונה."

לכן קבע השופט כי במצב שבו שאדם נפגע מעקיצה ופגיעה זו גורמת לו לחלות במחלה זיהומית קשה, ומחלה זו גוררת עימה כשל של מערכות גוף אחרות עד כדי גרימת מוות, ניתן לומר לגביו כי העקיצה, הינה הסיבה היחידה, הבלעדית, הישירה והמידתית למותו.

 

 

 

מעבר לסרגל הכלים