Site icon BIT – MAN

חריג רשלנות רבתי

מאת : איתי חיון

אחת ממטרותיו העיקריות של הביטוח, היא להגן על המבוטח מפני סיכונים שונים – גם מפני נזקים שאירעו כתוצאה מהתרשלותו של המבוטח עצמו.

 

לכן קבעה הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בחוזר "הוראות לניסוח תכניות ביטוח" כי חברת ביטוח לא תחריג כיסוי או מקרה ביטוח הנובע מרשלנותו של המבוטח.

 

יחד עם זאת, קבעה הממונה (בהתאם לפסיקת בתי המשפט) כי מבטח יהיה רשאי להחריג מכיסוי סיכונים שבהם התנהגותו של המבוטח חורגת מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר, וכשהתנהגותו לוותה במצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות.

 

המשמעות היא, כי ישנם מצבים שבהם רשלנותו של המבוטח עשויה לפטור את המבטח מלשלם תגמולי ביטוח, אך עליה להיות רשלנות חמורה עד כדי כך שהיא גוברת על האינטרס הבסיסי בביטוח שהוא הגנה על המבוטח אפילו מפני התרשלותו.

 

אז מהי למעשה "רשלנות רבתי" ?

 

לפי פסיקת בית המשפט בנושא נקבע כי זוהי רשלנות אשר מורכבת משני תנאים מצטברים :

 

1.     המבוטח התרשל רבתי, כלומר הוא סטה סטייה ניכרת מרמת הזהירות הנדרשת ממבוטח סביר.

2.     המבוטח התנהג מתוך מצב נפשי של פזיזות או של אי – אכפתיות, כלומר המבוטח צריך להיות מודע לכך שהתנהגותו הרשלנית עלולה לגרום להתרחשותו של מקרה הביטוח, ובכל זאת מתייחס באדישות לסיכון ולא עושה את הנדרש כדי למנוע את התוצאה המזיקה. 

חשוב לציין, כי במידה וחברת הביטוח טוענת כי למבוטח לא מגיעים תגמולי ביטוח מאחר והוא התרשל רבתי, עליה להוכיח בנוסף לשני התנאים המצטברים, גם את הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לבין אירוע הנזק.

כך למשל נקבע בבית משפט כי מבוטח שאיבד את מפתחות הרכב לא התרשל רבתי מאחר ולא הוכח כי גניבת המכונית נגרמה כתוצאה מאיבוד מפתחות המכונית.

במקרה אחר, קבע בית המשפט כי הנחת מפתחות הרכב המבוטח על בלם הזעזועים של גלגל הרכב או בתוך האגזוז, אינה התרשלות רבתי מאחר ולא הוכח כי הרכב נגנב באמצעות המפתחות.

במקרים נוספים, נקבע כי מבוטח שרשם את הקוד הסודי של הקודנית ברכב על הדופן הפנימית של דלת הנהג אינה התרשלות רבתי כל עוד לא הוכח קשר סיבתי בין רישום הקוד לבין גניבת הרכב.

בפברואר 2017 החליטה הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, לקבוע הגדרה מצומצמת יותר לגבי המצבים שאותם ניתן להחריג מכיסוי ביטוחי בפוליסה ולכן הוציאה הבהרה כי :

"מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הביטוח"

המשמעות היא, שעל רשלנות רבתי לתרום באופן מלא לקרות מקרה הביטוח ולא באופן חלקי, כך שמבטח לא יוכל לטעון לרשלנות רבתי ולקזז למבוטח תגמולי ביטוח אופן חלקי אלא עליו להוכיח כי מדובר ברשלנות חמורה עד כדי כך שהיא מצדיקה את דחיית התביעה כולה.

מעבר לסרגל הכלים