Site icon BIT – MAN

מי פטור מביטוח חובה ?

מאת : איתי חיון

ב 28.12.2017 ובאיחור אופנתי של 50 שנה, התקבלה הצעת חוק בכנסת לביצוע שינויים מהותיים בפקודת ביטוח רכב מנועי. אחד מהשינויים הללו הוא עדכון סעיף 6 לפקודה – פטור מביטוח חובה.

באופן כללי, סעיף 2 (א) לפקודת ביטוח רכב מנועי קובע כי אסור להשתמש, לגרום או להניח לאדם אחר להשתמש ברכב מנועי ללא ביטוח חובה תקף.

המשמעות היא – שמי שמשתמש ברכב מנועי חייב בביטוח חובה.

סעיף 6 ("הישן") לפקודת ביטוח רכב מנועי קובע כי חובת הביטוח לא תחול "לגבי רכב מנועי שהוא רכוש המדינה, או על אדם שבשירות המדינה המשתמש, או גורם או מניח שאדם ישתמש, ברכב מנועי כאמור לשירותה של המדינה בלבד".

הסעיף פוטר את המדינה מחובת ביטוח במקרים שונים שבהם השימוש הוא לצרכי המדינה מתוך הנחה כי המדינה היא בעלת אמצעים ומסוגלת לשאת בעצמה בעלות הפיצויים של נפגעים בתאונות דרכים (המדינה היא למעשה המבטחת של עצמה במקרה כזה).

אז איפה הבעיה ?

מקריאה של סעיף 6 ניתן להבין כי הפטור מחובת הביטוח יחול באחד מהמקרים הבאים:

1.     הרכב בבעלות המדינה.

2.     השימוש ברכב הוא לשירות המדינה.

הניסוח של הפטור מחובת ביטוח הוא בעייתי מאוד, ומאפשר פרשנויות שונות לסעיף שיכולות לסתור את תכלית הפקודה.

כך שהומלץ לתקן את החוק בהתאם לפסיקה של בית המשפט (עוד משנות השמונים!) ולקבוע שהפטור מחובת הביטוח חל על שימוש ברכב מנועי שהוא רכוש המדינה ובלבד שהשימוש ברכב המנועי נעשה בידי מי שהמדינה התירה לו להשתמש ברכב או שהשימוש בו הוא לצורכי המדינה.

כך יימנע מצב אבסורדי בו המדינה תצטרך לפצות נפגעים במקרים שבהם נפגעו מכלי רכב שהוא רכוש המדינה למרות שהמדינה לא התירה את השימוש בו או שהשימוש בו הוא לא לשירותה אלא לצרכיו הפרטיים של הנהג.

חשוב לשים לב לכך כי התיקון מחדד את העובדה כי הפטור מחובת ביטוח לרכבי המדינה יחול גם אם המדינה לא התירה את השימוש בו ובלבד שהשימוש נעשה לצרכיה, וזאת בשל ההנחה שלעיתים ההיתר לא ניתן מסיבות טכניות, כך שאם הנוהג ברכב עושה זאת לשירות המדינה יראו זאת כאילו המדינה התירה לו.

לפי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי, הפטור חל גם על שימוש ברכב מנועי כשהוא נהוג לצורכי המשטרה או בידי שוטר או לפי הוראותיו.

בתיקון לחוק הוחלט להוסיף גם את שירות הביטחון הכללי (השב"כ) והמוסד.

אז רגע, אם המדינה לא חייבת לעשות ביטוח חובה – מי מפצה בתאונת דרכים ?

סעיף 6 (א) קובע כי מי שפטור מחובת ביטוח יהא חייב לתת כל פיצוי כפי שהייתה נותנת חברת ביטוח המבטחת בביטוח חובה, ולכן במקרים אלו המדינה תפצה ישירות (ולא באמצעות קרנית).

 

מעבר לסרגל הכלים