Site icon BIT – MAN

חוזר כתב קבלה ושחרור

מאת : איתי חיון

כאשר חברת ביטוח מקבלת תביעה מצד מבוטח שלה, היא יכולה לאשר אותה באופן מלא, לאשר אותה באופן חלקי או לדחות אותה.

פעמים רבות תעשה חברת הביטוח מאמץ רב כדי לשכנע את המבוטח להגיע להסכם פשרה ובכך תוכל להקטין את גובה התגמולים שעליה לשלם.

במידה והגיעו הצדדים לפשרה ביניהם, יידרש התובע (המבוטח / צד ג') לחתום על כתב קבלה ושחרור על מנת שיוכל לקבל את תגמולי הביטוח.

 

מה המשמעות של חתימה על כתב קבלה ושחרור ?

כאשר התובע (המבוטח/צד ג') חותם על כתב קבלה ושחרור הוא למעשה מצהיר כי קיבל לידיו את תגמולי הביטוח וכי לא יהיו לו תביעות נוספות כלפי חברת הביטוח.

המטרה שעומדת מאחורי כתב הקבלה והשחרור, היא לסיים את הטיפול בתביעה מסוימת וזאת מבלי שיתאפשר לאחר מכן דיון נוסף שיעסיק את הצדדים ומערכת בתי המשפט.

 

אז איפה הבעיה ?

בדרך כלל תובע אינו יכול לפדות שיק או לקבל פיצוי מחברת הביטוח מבלי שיחתום על טופס קבלה ושחרור, ומבלי שיש לו אפשרות לתקן את הכתוב בטופס.

לעיתים נוהגות חברות הביטוח להחתים את מבוטחיהן על שטרי קבלה ושחרור "בשיטת מצליח" המופיעים כהערת אגב על הגב של השיק שמועבר אליהם.

במצב שכזה, התובע יגלה את העניין הזה רק בדלפק הטלר בבנק, כשיתבקש לחתום חתימת היסב על השיק על מנת להפקיד אותו.

 

כך פעמים רבות תובעים נוטים לחשוב (בתום -לב) כי הם עושים פעולה טכנית של הפקדת שיק ולא מבינים את השלכות העניין.

 

גם במידה והתובע מבין כי כאשר הוא חותם על ההצהרה הוא למעשה נוקט פעולה משפטית מפליגה וגורלית במשמעותה. יתקשה להפעיל שיקול דעת זהיר, כשכספר הבנק לפניו ותור דוחק מאחוריו.

 

בנוסף, חלק מכתבי הקבלה והשחרור (גם כאלו שלא מופיעים על גב השיק אלא במסמך נפרד), מנוסחים בצורה גורפת ובלתי – מאוזנת כך שהתובעים נדרשים להתחייב על פיצוי בלתי מוגבל, או שנדרשים להצהיר כי קיבלו לידם את תגמולי הביטוח, בעוד התגמולים מועברים אליהם במועד מאוחר יותר.

 

אז מה ניתן לעשות ?

המפקח על הביטוח בשנת 2005 (אייל בן-שלוש) פרסם חוזר הקובע הוראות לגבי טפסי קבלה ושחרור :

1.     מבטח יחתים תובע על הצהרה שקיבל תגמולי ביטוח, רק אם העביר לידיו בפועל תשלום או שהחתים תובע על הצהרת שחרור המותנית בקבלת תגמולי הביטוח.

 

2.     מבטח יחתים תובע על טופס קבלה ושחרור, רק במידה והוא אישר לתשלום את מלא התביעה או את התגמולים שאינם שנויים במחלוקת. במידה וסילק המבטח רק חלק מהתביעה, על טופס הקבלה והשחרור להיות מנוסח באופן שיבהיר כי לתובע יש את הזכות לתבוע את שאר התגמולים.

 

3.     טופס קבלה ושחרור לא יכלול התחייבות של תובע להחזיר סכומים מעבר לתגמולי הביטוח ששולמו לו.

 

חשוב לציין כי הוראות החוזר חלות על כל ענפי הביטוח.

 

האם אפשר להתחרט לאחר חתימה על כתב קבלה ושחרור ?

חשוב להבין, כי כתב קבלה ושחרור הוא חוזה לכל דבר ועניין, לכן בית המשפט לא ימהר לבטל את החוזה. אך ישנם מצבים חריגים שבהם בית המשפט יראה לנכון לבטל את כתב הקבלה והשחרור (למשל כאשר השופט מגיע למסקנה כי חברת ביטוח פעלה בחוסר תום לב, טעות בחוזה וכו').

 

חשוב לציין – לכתב קבלה ושחרור יש השלכות מפליגות, לכן חשוב להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום לפני החתימה על מסמך שכזה.

 

מעבר לסרגל הכלים