האם בסמכות הממונה לשלול רישיון לסוכן ביטוח לצמיתות ?

סוכן ביטוח עבר עבירות מס בגינן הועמד לדין, נשפט והורשע. מדובר בעבירות מס בגין אי הגשת דו"חות תקופתיים במועד, עבירות של הכנה וקיום פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח, העלמת הכנסה מדו"ח, עזרה לאחר להעלים הכנסה מדו"ח ושימוש במרמה עורמה ותחבולה.

עקב כך החליט הממונה, מתוקף סמכותו לפי סעיף 29 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, לבטל את רישיון סוכן הביטוח לתקופה של 10 שנים.

הסוכן הגיש עתירה לבית המשפט לפיה סמכות הממונה לשלול רישיון מוגבלת לתקופה מקסימלית של חמש שנים.

האם סמכות הממונה לבטל רישיון סוכן ביטוח מוגבלת לתקופה של 5 שנים ?

בעבר חוק הפיקוח קבע (בסעיף 25 ג) כי:

"המפקח לא יתן רשיון סוכן ליחיד, על אף כשירותו – אם בחמש השנים שקדמו למתן הרישיון הורשע או נשא עונש מאסר על עבירה שיש בה, בנסיבות הענין, משום קלון".

מכאן הגיעה טענת הסוכן כי לפי הוראות החוק, לממונה יש סמכות לבטל רישיון סוכן אך היא מוגבלת לתקופה של 5 שנים בלבד ולא 10 שנים כפי שנקבע במקרה שלו.

בשנת 2005, נכנס תיקון מאוד משמעותי לסעיף 25 לחוק, כך שהורדה מגבלת חמש השנים אשר בסיומן ניתן להגיש בקשה לקבלת רישיון סוכן ביטוח והורחבו סמכויות הממונה כך שנוסף סעיף הקובע כי "הממונה רשאי לבטל רישיון סוכן, כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני להתלותו לתקופה שיקבע, להתנות בו תנאים או לשנות תנאי מתנאיו… אם "הוא הורשע בעבירה שלדעת הממונה מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו".

כך שלמעשה, לאחר התיקון לחוק, לא רק שהמגבלות לתקופה של 5 שנים הוסרו, אלא שהורחבו סמכויות הממונה לבטל רישיון סוכן למי שהורשע בעבירה וזאת בלא כל מגבלת לתקופה.

על כן קבע בית המשפט כי הממונה בהחלטתו בדבר שלילת רישיונו של העותר לפרק זמן של 10 שנים לא חרג מהסמכות המוקנית לו בהתאם לחוק הפיקוח בנוסחו הרלוונטי למועד ההחלטה.

 

השאר תגובה

Powered by WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה:
מעבר לסרגל הכלים